Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) obsahujú základné pravidlá pre využívanie služieb a servisu skupiny spoločností CARTV. Do tejto skupiny spoločností patrí spoločnosť GLOBAL SERVICES TV a.s., so sídlom: Žilinská 7-9, SK-811 05 Bratislava, IČO: 35 920 700, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5858/B (ďalej nazývaná len ako „Global“), ako aj jej dcérske spoločnosti, APE Ptacek Engineering GmbH, Bayerwaldstraße 9, D-81737 Mníchov (ďalej nazývaná len ako „APE“) a CARTV Service Partner GmbH, Bayerwaldstraße 9, D-81737 Mníchov (ďalej nazývaná len ako „STV“). Skupina spoločností sa ďalej označuje ako „CARTV“.

Tieto VOP upravujú zásady zmluvných vzťahov medzi CARTV na jednej strane a používateľmi služieb a servisu ponúkaných CARTV na druhej strane.

CARTV prevádzkuje medzinárodnú obchodnú platformu. Ide o burzu zostatkových hodnôt na zistenie zostatkovej hodnoty vozidiel akéhokoľvek druhu, najmä v súvislosti so škodami z povinného poistenia zodpovednosti za škodu a havarijného poistenia predovšetkým v oblasti motorových vozidiel.

Za účelom zistenia zostatkovej hodnoty zaznamenáva CARTV do svojej obchodnej platformy údaje poskytnuté zo strany tretích osôb k používaným, väčšinou havarovaným predmetom. Na základe týchto údajov môžu autorizovaní záujemcovia podávať záväzné ponuky na vložené objekty.

Ak chce vlastník vložený predmet predať, ponúkne CARTV na realizáciu kúpy/predaja predmetu svoje servisné centrum All4you. Špeciálnou formou kúpy je regulácia reprodukčných nákladov (ďalej nazývané len ako „CARTV all-in-WBW“), ktorú si vlastník môže zvoliť. Ďalšie informácie nájdete na goalive.cartv.eu.

Tieto VOP platia bez výnimky pre všetkých zadávateľov, vlastníkov a predkladateľov ponúk, ktorí využívajú služby ponúkané CARTV, a zahŕňajú všetky služby a právne vzťahy CARTV vo vzťahu k nim. Platia pre všetky súčasné a budúce obchodné vzťahy.

CARTV týmto výslovne namieta proti akýmkoľvek VOP svojich zmluvných partnerov. VOP s iným znením nezaväzujú CARTV ani v tom prípade, ak sa proti nim pri uzavretí zmluvy výslovne nenamietalo alebo ak zmluvný partner požaduje pre podanie námietky osobitnú formu. Odlišné VOP zmluvných partnerov, ako aj vedľajšie dohovory sú voči CARTV účinné len vtedy, ak ich CARTV písomne potvrdila.

CARTV si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, ako aj procesov a princípov obchodnej platformy, ktorú ponúka, a to so zachovaním a zohľadnením záujmov používateľov v rámci cenovej výhodnosti. CARTV zverejní zmeny týchto VOP na internete a zároveň upozorní zmluvných partnerov na zmenené VOP. Zmenené VOP začínajú platiť štyri týždne po oznámení zmeny a upozornení zmluvných partnerov.

§ 1 Vymedzenie pojmov
 

Pre účely týchto VOP sú definované tieto pojmy:

 

 1. „Používateľmi“ sú fyzické osoby s neobmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a právnické osoby, ktoré využívajú služby a servis CARTV ako zadávatelia, vlastníci alebo predkladatelia cenových ponúk.
 2. „Zadávateľmi“ sú poisťovatelia alebo ich znalci, súdni znalci pre motorové vozidlá alebo ich organizácie, lízingové spoločnosti, prevádzkovatelia vozových parkov alebo obchodníci so živnosťou napojení na systém CARTV a súkromné osoby, ktoré CARTV poskytujú údaje o jazdených alebo poškodených motorových vozidlách, použitej výbave alebo iných použitých predmetoch s cieľom zaznamenať tieto údaje na zistenie zostatkovej hodnoty a/alebo sprostredkovanie predaja do systému CARTV.
 3. „Predkladateľmi cenových ponúk“ sú obchodníci s havarovanými vozidlami so živnosťou, autopredajne, dielne, iní prevádzkovatelia živností v oblasti motorových vozidiel, ako aj certifikované recyklačné spoločnosti, ktoré cez systém CARTV predkladajú ponuky na kúpu zadaných vozidiel.
 4. „Predajcami“ sú vlastníci vozidiel, s ktorými súvisia zadané údaje.
 5. „Zmluvnými stranami“ sú zadávatelia, vlastníci a predkladatelia cenových ponúk, ktorí využívajú služby a servis CARTV.
 6. „Ponukou“ je suma, ktorú ponúka predkladateľ cenovej ponuky prostredníctvom systému CARTV na nákup vozidla.
 7. „Lehota záväznosti cenovej ponuky“ je lehota, ktorú definuje zadávateľ CARTV a ktorá je uvedená v systéme CARTV, v rámci tejto lehoty je ponuka pre predkladateľa cenovej ponuky záväzná. Obvykle je to 30 dní, môže byť však aj dlhšia alebo kratšia v závislosti od preferencií zadávateľa.
 8. „Lehota pre ponuky“  je časový úsek určený zadávateľom, počas ktorého CARTV poskytne predkladateľom cenových ponúk zadané údaje, aby sa dozvedeli o ponuke a mohli predkladať ponuky.
 9. „Vydraženie“ je rozhodnutie vlastníka prijať konkrétnu ponuku.
 10. Pojem „vozidlo“ v týchto VOP znamená jazdené alebo havarované motorové vozidlá, ako aj použité doplnky a iné použité predmety.
 11. CARTV sky – aplikácia pre obchodníkov na prístup k ich vlastným údajom na burze zostatkových hodnôt CARTV a na podávanie cenových ponúk na havarované vozidlá.

§ 2 Registrácia a účasť

 1. Pre používanie služieb ponúkaných CARTV je nevyhnutné prihlásenie a pridelenie identifikátora používateľa prostredníctvom CARTV. Prihlásenie je možné len vtedy, ak sú zadané úplné a správne údaje používateľa, ako aj po predložení dokladu o živnosti v oblasti motorových vozidiel a ak je k dispozícii mandát na účasť na SEPA inkasách. Ďalšou podmienkou je súhlas žiadateľa s týmito VOP. Zmluvní partneri z krajín EÚ mimo Spolkovej republiky Nemecko musia taktiež oznámiť platné zahraničné IČ DPH.
 2. Zadávateľom so živnosťou budú spolu s povolením na účasť na službách a servise ponúkaných spoločnosťou CARTV poskytnuté online prístupové údaje alebo softvér potrebný na používanie systému.
 3. Účasť predkladateľa cenovej ponuky na CARTV je podmienená získaním prístupu do systému na realizáciu obchodov, ako aj povinnou realizáciou zmluvy prostredníctvom realizačného servisu All4you. Okrem toho musí predkladateľ cenových ponúk poskytnúť digitálny telekomunikačný kanál (napr. DSL) pre spojenie s centrálou CARTV.
 4. Uskutočnenie registrácie oznámi CARTV faxom alebo e-mailom, v ktorom uvedie identifikátor používateľa a prihlasovacie údaje.
 5. Neexistuje nárok na registráciu do systému CARTV.
 6. Predkladateľ cenovej ponuky je povinný bezodkladne informovať CARTV o zániku podmienok na registráciu do systému CARTV, napríklad z dôvodu zániku živnostenského oprávnenia.
 7. Za účasť na systéme CARTV musí predkladateľ cenovej ponuky zaplatiť spoločnosti CARTV mesačný paušál podľa aktuálneho cenníka.

§ 3 Postup burzy zostatkových hodnôt a spracovanie prostredníctvom realizačného servisu All4you

 1. Prostredníctvom CARTV sa ponúkajú vozidlá na predaj.

Na tieto ponúkané vozidlá môžu predkladatelia cenových ponúk predkladať ponuky v rámci príslušnej lehoty pre ponuky. Ponuky sú záväzné. Predkladateľovi cenovej ponuky nevzniká nárok na získanie ponúkaných predmetov.

 

 1. CARTV predloží zadávateľovi, príp. vlastníkovi prijaté ponuky po uplynutí lehoty pre ponuky. Na základe poskytnutých informácií môže vlastník prijať ponuku. Prijatie ponuky sa uskutočňuje v textovej forme. Prijatím takejto ponuky vzniká medzi predkladateľom cenovej ponuky a vlastníkom účinná kúpna zmluva. Všetky ponuky sú konečné a zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty.

 

 1. Vlastník si taktiež môže vždy vybrať možnosť realizácie cez CARTV all-in-WBW. V takom prípade poverí predajom svojho vozidla CARTV. CARTV potom buď kúpi vozidlo sama prostredníctvom STV a predá ho ďalej alebo CARTV dá vozidlo po podpísaní sprostredkovateľskej zmluvy do elektronickej aukcie a sprostredkuje predaj predkladateľovi s najvyššou cenovou ponukou. V obidvoch prípadoch vyplatí CARTV kúpnu cenu priamo poisťovateľovi.

 

 1. CARTV nie je ani predávajúcim ani kupujúcim ponúkaných vozidiel, ale len sprostredkovateľom medzi vlastníkom a predkladateľom cenovej ponuky. Kúpna zmluva je uzatvorená výlučne medzi vlastníkom a predkladateľom cenovej ponuky, pokiaľ sa v zmluve nedohodne inak. Výnimkou sú prípady, keď vozidlo nadobudne vozidlo do vlastníctva STV vo vlastnom mene a následne ho ďalej predá.

 

 1. Kúpa sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom servisného centra All4you. Výnimkou sú len tie prípady, ktoré sú objednané súkromnými klientmi/dielňami a v CARTV sky sú označené špeciálnym identifikátorom. V rámci týchto výnimiek nie je servisné centrum CARTV-All4you súčasťou servisu. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie servisným centrom CARTV-All4you záväzné.

Spracovanie prostredníctvom servisného centra CARTV-All4you je pre predajcu bezplatné. Zmluvné strany ho taktiež poverujú prijatím všetkých potrebných opatrení na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy v mene žiadateľa.

§ 4 Povinnosti a ručenie zadávateľa

 1. Zadávateľ ručí za to, že na údajoch, ktoré poskytol, najmä na fotografiách, nákresoch, popisoch a dokumentáciách neviaznu práva tretích strán a najmä, že nie sú porušené práva priemyselného vlastníctva tretích strán. Zadávateľ zaručuje, že v prípade údajov poskytnutých CARTV treťou stranou sú k dispozícii príslušné vyhlásenia o súhlase s ich zverejnením v systéme CARTV.
 2. Zadávateľ oslobodzuje spoločnosť CARTV od všetkých nárokov z akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vyplývajú z akejkoľvek nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia práv tretích strán.
 3. Zadávateľ ručí voči CARTV, ako aj akémukoľvek kupujúcemu za správnosť informácií poskytnutých CARTV. Platí to najmä pre informácie o stave jednotlivých vozidiel, uvedenej výbave ako napríklad o príslušenstve alebo doplnkoch.

Pokiaľ si voči CARTV uplatní tretia strana nárok z dôvodu nesprávnych alebo neúplných informácií, tak zadávateľ oslobodí spoločnosť CARTV od všetkých uplatnených nárokov.

 1. Zadávateľ súhlasí s tým, že spoločnosť CARTV oznámi meno zadávateľa predkladateľovi cenovej ponuky v prípade, ak predkladateľ cenovej ponuky neuplatňuje zjavne bezdôvodné nároky zo záruky vo vzťahu k predaným vozidlám, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

§ 5 Povinnosti a ručenie predkladateľa cenovej ponuky/kupujúceho

 1. Cenové ponuky podávané cez CARTV v čase plynutia lehoty pre ponuky sú záväzné. Predkladateľ cenovej ponuky je viazaný na lehotu záväznosti cenovej ponuky stanovenú zadávateľom. Predkladateľ cenovej ponuky môže svoju ponuku počas lehoty pre cenové ponuky zmeniť. Ponuky sa môžu meniť v aplikáciách CARTV sky. Po uplynutí lehoty pre cenové ponuky nebudú už ďalšie zmeny cenových ponúk akceptované, bez ohľadu na to, ktorý systém CARTV používa predkladateľ cenových ponúk. Akceptované budú len tie zmeny cenových ponúk, ktoré možno uložiť v systéme CARTV pri zohľadnení fázy prenosu údajov pred uplynutím lehoty pre cenové ponuky. Lehota záväznosti cenovej ponuky začína plynúť dňom odovzdania ponuky. Pokiaľ pripadne posledný deň lehoty záväznosti cenovej ponuky na sobotu, nedeľu alebo všeobecný štátny sviatok, ktorý je uznaný na mieste vyhlásenia alebo plnenia, tak lehota uplynie nasledujúci pracovný deň (§ 193 Občianskeho zákonníka). V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, uplynie lehota nasledujúci pracovný deň určený podľa § 122 Občianskeho zákonníka.
 2. Predkladateľ cenovej ponuky je povinný starostlivo skontrolovať predložené podané ponuky vrátane všetkých zadaných údajov a dbať najmä na správnosť ponúkanej kúpnej ceny. Systém vyžaduje, aby predkladateľ cenovej ponuky ponuku viackrát potvrdil ešte predtým, než ju odošle CARTV. Najprv zadaním cenovej ponuky a následným vložením háčika na potvrdenie cenovej ponuky a nakoniec jej odoslaním, pričom sa všetky ponuky ešte raz zobrazia a musia sa potvrdiť.
 3. Ponuky sú konečné a zahŕňajú aj zákonnú daň z pridanej hodnoty. Prijatím ponuky zo strany zadávateľa alebo vlastníka v rámci lehoty záväznosti cenovej ponuky vzniká účinná kúpna zmluva s predkladateľom cenovej ponuky. To zaväzuje predkladateľa cenovej ponuky zaplatiť kúpnu cenu a prevziať vozidlo. Miesto a termín vyzdvihnutia sa musí dohodnúť prostredníctvom servisného centra CARTV All4you alebo vo výnimočných prípadoch priamo s predávajúcim.
 4. Kupujúci sa zaväzuje, že vozidlo, ktoré vydražil, vyzdvihne alebo nechá vyzdvihnúť na vlastné náklady na dohodnutom mieste do piatich pracovných dní po podpise zmluvy alebo doručení potvrdenia banky v prípade financovaných vozidiel. Ak ho kupujúci v rámci tejto lehoty nemôže vyzdvihnúť, bude znášať náklady na státie vzniknuté na stojisku od 6. dňa.
 5. Písomné vyhlásenie o prijatí ponuky je účinné aj voči predkladateľovi cenovej ponuky, akonáhle bolo v rámci lehoty záväznosti cenovej ponuky písomne oznámené spoločnosti CARTV alebo tretej strane, ktorá ňou bola poverená vyzdvihnutím. Platí to predovšetkým aj vtedy, keď sa prijatie cenovej ponuky oznámilo CARTV alebo tretím stranám v posledný deň lehoty záväznosti cenových ponúk, no CARTV ho predkladateľovi oznámila až nasledujúci deň.
 6. Kupujúci alebo osoby poverené vyzdvihnutím vozidla musia, ak je to možné, ihneď skontrolovať vozidlo z hľadiska zjavných odchýlok od zadaných popisov. Ak sa skutočný stav vozidla výrazne líši od zadaných údajov, príp. od údajov v objednávke na prevzatie, musí to kupujúci ihneď oznámiť spoločnosti CARTV. Akékoľvek dôvody reklamácie sa musia v každom prípade podrobne zaznamenať do odovzdávacieho protokolu a podľa možnosti zdokumentovať pripojením podpisu a fotografií. Príslušné formuláre získate prostredníctvom CARTV.
 7. Reklamácie sa musia ihneď uplatniť; v zmysle tohto ustanovenia to znamená ihneď pri vyzdvihnutí alebo v prípade, že vozidlo vyzdvihuje tretia strana, bezprostredne po doručení vozidla kupujúcemu. Predávajúcemu sa poskytne možnosť dodatočnej obhliadky.
 8. Reklamácia je vylúčená v prípade, že je dodatočná obhliadka, napríklad z dôvodu, že sa vozidlo medzičasom ďalej predalo, možná len za sťažených podmienok alebo za vynaloženia neprimeraných výdavkov. To neplatí, ak sa predávajúci preukázateľne vzdal svojho práva na dodatočnú obhliadku. Reklamácia je vylúčená, ak kupujúci alebo tretie strany vykonali na vozidle po jeho odovzdaní také zmeny, ktorých druh a rozsah nie je bezvýznamný.
 9. Dodatočné rokovania o kúpnej cene nie sú povolené a môžu sa považovať za závažné porušenie zmluvy. Pokiaľ sa uplatnia nároky na zníženie ceny, musia sa objasniť kupujúcemu a prostredníctvom servisného centra CARTV All4you oznámiť CARTV.
 10. Ak si kupujúci nemôže vyzdvihnúť vozidlo do piatich pracovných dní od vydraženia, je povinný to oznámiť CARTV ihneď, ešte pred uplynutím tejto lehoty. V súvislosti s uplynutím lehoty platí § 193 Občianskeho zákonníka. V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, uplynie lehota nasledujúci pracovný deň určený podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Prípadné náklady na státie vozidla, ktoré vzniknú pre oneskorené vyzdvihnutie, znáša kupujúci.
 11. Ak sa vozidlo nevyzdvihne do 10 dní, tak je CARTV po predošlom a bezvýslednom stanovení primeranej lehoty na vyzdvihnutie vozidla oprávnená zadať ho na náklady kupujúceho opäť do systému CARTV alebo ho s cieľom znížiť škody ponúknuť iným spôsobom. V súvislosti s uplynutím lehoty platí § 193 Občianskeho zákonníka. V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, uplynie lehota nasledujúci pracovný deň určený podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Ďalšie nároky CARTV príp. predávajúceho na náhradu škody zostávajú nedotknuté.
 12. Pokiaľ k tomu nedošlo už pred vyzdvihnutím, je kupujúci povinný odhlásiť alebo prehlásiť nadobudnuté vozidlo do piatich pracovných dní po prevzatí, príp. jeho vyzdvihnutí. V súvislosti s uplynutím lehoty platí § 193 Občianskeho zákonníka. V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, uplynie lehota nasledujúci pracovný deň určený podľa § 122 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade znáša kupujúci náklady na odhlásenie alebo prehlásenie vozidla, príslušné potvrdenie o odhlásení alebo prehlásení musí bezodkladne zaslať predávajúcemu. Ak kupujúci nemôže odhlásiť ani prehlásiť vozidlo vo vyššie uvedenej lehote piatich pracovných dní, tak je CARTV oprávnená odhlásiť vozidlo. Kupujúci je potom povinný poskytnúť CARTV všetky potrebné doklady o vozidle a poznávacie značky. Paušálne náklady vo výške 120,00 EUR netto znáša kupujúci, musia sa uhradiť CARTV na základe faktúry bez zrážok.
 13. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za vozidlo bez zrážok na základe dohôd v kúpnej zmluve. Pokiaľ sa môže daň z pridanej hodnoty uviesť zvlášť, tak sa v prípade vývozu vozidla v rámci EÚ musí uhradiť kúpna cena vozidla bez DPH uvedenej vo faktúre pod podmienkou uvedenia IČ DPH a potvrdenia o dodávke v rámci spoločenstva. Kupujúci sa voči predávajúcemu zaväzuje – v súvislosti s potvrdením o dodávke v rámci spoločenstva, že dodávky/služby prepraví do krajiny určenia v EÚ a tam ho zdaní. V prípade nedodržania musí o tom kupujúci okamžite informovať predajcu. Kupujúci sa tiež zaväzuje, že v tomto prípade zašle predávajúcemu doklad o zdanení kúpy v inom členskom štáte EÚ alebo poskytne doklad z EÚ o vývoze. V prípade predaja mimo Európskej únie sa daň z pridanej hodnoty fakturuje kupujúcemu, pokiaľ kupujúci nepredložil doklad o vývoze z Európskej únie. Ak sa transakcia uskutoční prostredníctvom servisného účtu CARTV, bude v prípade vývozu vozidla do krajiny mimo Európskej únie zaplatená daň z pridanej hodnoty zadržaná ako zábezpeka a bude pripísaná a vyplatená až po predložení kompletných dokladov o vývoze.
 14. Prípadné bankové poplatky hradí kupujúci. To isté platí pre prípadné colné alebo exportné poplatky.
 15. Pri výbere spôsobu platby sa musia zohľadniť želania predávajúceho. Suma sa v zásade môže predávajúcemu vyplatiť v hotovosti v rámci platného zákonného limitu pre hotovostné platby, prostredníctvom servisného účtu CARTV alebo bankového financovania.

Kupujúci zabezpečí, aby bol k dispozícii počas celého roka počas bežných pracovných hodín od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 hodín. V prípade potreby je kupujúci taktiež povinný vymenovať zástupcu, ktorý ho bude voči CARTV počas svojej neprítomnosti zastupovať.

 1. Predkladateľ cenovej ponuky si je vedomý, že ponuky, ktoré predložil, slúžia predovšetkým na zistenie zostatkovej hodnoty. Do tej miery je CARTV odkázaná na to, že sa prijaté cenové ponuky zrealizujú za ponúknutú cenu. Ak predkladateľ cenovej ponuky poruší svoje zmluvné záväzky tým, že nevyzdvihne vozidlo a/alebo nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu, tak je CARTV oprávnená prostredníctvom opätovného zadania vozidla alebo iným predajom vyplatiť vzniknuté rozdiely vlastníkovi vozidla a uplatniť ich voči predkladateľovi cenovej ponuky ako náhradu škody. CARTV je predovšetkým oprávnená zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a nechať ho, aby svoje nároky na vyplatenie kúpnej ceny postúpil CARTV. Toto oprávnenie platí aj pre úhradu nákladov na státie v dôsledku zavinenia predkladateľa cenovej ponuky.

§ 6 Povinnosti a zodpovednosť za škodu spôsobenú CARTV

 1. CARTV je povinná zadať údaje, ktoré poskytol zadávateľ, do burzy zostatkových hodnôt. Táto povinnosť nevzniká, pokiaľ CARTV vie, že údaje, ktoré sa majú zadať, nie sú oslobodené od práv tretích osôb alebo sú v rozpore s inými zákonnými predpismi a úradnými nariadeniami.
 2. CARTV je povinná ponechať údaje zadané v burze zostatkových hodnôt až do uplynutia lehoty pre ponuky.
 3. CARTV postúpi zadávateľovi prijaté ponuky po uplynutí lehoty pre ponuky.
 4. Zodpovednosť CARTV je obmedzená na úmysel a hrubú nedbanlivosť s výnimkou škôd na živote alebo zdraví. Pri porušení zmluvných povinností z dôvodu ľahkej nedbanlivosti je ručenie CARTV v prípade povinností, ktoré nie sú závažné v súvislosti so zmluvou a porušením ktorých nie je ohrozená realizácia zmluvy, vylúčené. Vylúčenie zodpovednosti neplatí pre prípad porušenia závažnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, pričom v tomto prípade je zodpovednosť obmedzená na predvídateľné, pre zmluvu typické, priame priemerné škody.
 5. Zodpovednosť CARTV je vylúčená v prípade úplného alebo čiastočného výpadku prenosovej kapacity alebo v prípade obmedzenia prenosovej kapacity zo strany poskytovateľa internetu.
 6. CARTV neručí za správnosť údajov, ktoré poskytli zadávatelia, alebo za to, že na nich neviaznu práva tretích osôb. Toto neplatí, ak CARTV vie o tom, že zadané údaje sú nesprávne alebo porušujú práva tretích strán.

§ 7 Trvanie zmluvy, výpoveď a dočasné pozastavenie

 1. Zmluvný vzťah medzi používateľom a CARTV je uzatvorený na dobu neurčitú. Môže ho vypovedať CARTV, ako aj zmluvný partner bez uvedenia dôvodu s lehotou 6 týždňov ku koncu štvrťroka. Aby bola výpoveď účinná, musí mať písomnú formu. Právo na okamžitú výpoveď zo závažného dôvodu týmto zostáva nedotknuté.
 2. CARTV je oprávnená v prípade závažného porušenia zmluvy buď dočasne vylúčiť používateľa z účasti na systéme CARTV alebo s ním okamžite vypovedať zmluvný vzťah.

K závažnému porušeniu zmluvy dochádza najmä vtedy, ak

 1. používateľ je v omeškaní so zaplatením splatných súm a platbu ani napriek upomienke so stanovením lehoty nezrealizuje.
 2. používateľ podmieňuje prevzatie a/alebo úhradu celej alebo časti kúpnej ceny dodatočnými rokovaniami o kúpnej cene bez toho, aby mal na zníženie ceny nárok, alebo odmietnutím prevzatia vozidla.
 3. si používateľ v rámci dohodnutej lehoty na vyzdvihnutie nepreberie vozidlo, ktoré nadobudol, a nezaplatí včas jeho kúpnu cenu, a ak je predchádzajúca upomienka so stanovením lehoty bezvýsledná.
 4. je podaná žiadosť o začatie konkurzného konania týkajúce sa majetku používateľa a ak tento návrh nebol vzatý späť v priebehu jedného mesiaca po podaní návrhu.
 5. používateľ pri predložení žiadosti o registráciu uviedol nepravdivé údaje alebo
 6. používateľ porušil zmluvu takým vážnym spôsobom, že od CARTV nemožno očakávať, že bude pokračovať v zmluvnom vzťahu až do uplynutia výpovednej lehoty.
 1. Ak používateľ podal cenové ponuky a lehota pre ponuky alebo lehota záväznosti cenovej ponuky skončí až po termíne ukončenia zmluvného vzťahu, tak je používateľ povinný splniť povinnosti, ktoré z toho vyplývajú.
 2. Akékoľvek nároky na náhradu škody zostávajú týmito ustanoveniami nedotknuté.

§ 8 Varianty prístupu a servis zo strany CARTV

 1. CARTV sky
  1. CARTV poskytuje k dispozícii všetky údaje a predmety v aplikácii CARTV sky. Používateľ sa pripája pomocou prístupových údajov, ktoré mu budú bezplatne zaslané e-mailom.
  2. Uvedenie aplikácie CARTV Sky do prevádzky je na vlastné riziko. Používateľ je zodpovedný za dostatočné internetové pripojenie.
  3. Poskytovanie alebo ďalší predaj prístupových údajov tretím stranám nie je povolený bez výslovného súhlasu CARTV.
 2. CARTV mobile sky

Používateľ si môže alternatívne stiahnuť najnovšiu verziu aplikácie CARTV Mobile sky alebo ju použiť online v prehliadači. Pre inštaláciu je používateľovi bezplatne k dispozícii servisná infolinka. Prístupové údaje pre CARTV mobile sky budú používateľovi doručené na požiadanie e-mailom.

 1. Aktualizácie softvéru sú pre používateľa bezplatné.
 2. Inštalácia a uvedenie do prevádzky sú na vlastné riziko. Používateľ je zodpovedný za dostatočné internetové pripojenie.
 3. Poskytovanie alebo ďalší predaj softvéru a prístupových údajov tretím stranám nie je povolený bez výslovného súhlasu CARTV.

§ 9 Platba

 1. Faktúry CARTV sú splatné ihneď po ich prijatí a bez odpočtu, pokiaľ sa zmluvný partner nepodieľa na systéme inkasa v rámci SEPA; v prípade účasti na systéme inkasa v rámci SEPA si CARTV stiahne nesplatené pohľadávky podľa ich splatnosti.
 2. Pokiaľ sa inkaso nezrealizuje z dôvodu nedostatočného krytia uvedeného účtu alebo z iných dôvodov, za ktoré CARTV nenesie zodpovednosť, znáša náklady, ktoré tým vznikli (poplatky za zrušenie príkazu na inkaso), zmluvný partner. Ďalšie využívanie služieb a servisu CARTV je vylúčené až do vyrovnania neuhradených pohľadávok.
 3. Blokovanie bude zrušené hneď, keď si používateľ splní svoje povinnosti alebo ak splnenie povinnosti doloží príslušnými dokumentmi (výpisy z účtu, potvrdenia o platbách), atď. V prípade opakovaného výskytu alebo v závažných prípadoch neexistuje právo na opätovný prístup do systému.
 4. Pri omeškaní platby je zmluvný partner povinný zaplatiť CARTV úroky z omeškania vo výške 9 % nad aktuálne platnou základnou úrokovou sadzbou ročne (§ 247 Občianskeho zákonníka), pokiaľ sa na právnom úkone nepodieľa spotrebiteľ; ak sa na právnom úkone podieľa spotrebiteľ, tak sú úroky z omeškania vo výške 5 % nad základnou úrokovou sadzbou.. Uplatnenie vyššej náhrady škody z omeškania nie je vylúčené. V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, sú stanovené úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške 5% ročne nad základnou úrokovou sadzbou, pričom uplatnenie vyššej náhrady škody alebo zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania je vylúčené.
 5. Ak sa zmluvný partner omešká s platbou, tak sa všetky pohľadávky voči CARTV stávajú okamžite splatnými.
 6. Ak sa zhoršia majetkové pomery zmluvného partnera takým spôsobom, ktorý ohrozuje nároky CARTV, je CARTV oprávnená požadovať platbu vopred alebo primeranú zábezpeku. To platí aj vtedy, keď sa CARTV dozvie o okolnostiach, ktoré existovali pred uzatvorením zmluvy, až dodatočne. Ak sa platba vopred alebo poskytnutie zábezpeky napriek upomienke a primerane stanovenej dodatočnej lehoty neuskutoční, je CARTV oprávnená odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu škody kvôli nesplneniu povinnosti.

§ 10 Import, export a používanie softvéru
Zmluvný partner je výhradne zodpovedný za to, že budú dodržiavané príslušné zákony a iné ustanovenia ohľadne jeho práv na import, export a používanie softvéru.

§ 11 Odmietnutie plnenia, započítanie, výhrada možnosti odstúpiť od zmluvy
Závažné zhoršenie majetkovej situácie na strane zmluvného partnera, ku ktorému dôjde po začatí obchodného vzťahu alebo o ktorých sa CARTV dozvie po začatí obchodného vzťahu, oprávňujú CARTV na to, aby odmietla poskytnúť svoj servis, predovšetkým aby vylúčila zmluvného partnera z účasti na CARTV. Zmluvná strana má možnosť zabrániť vylúčeniu, ako aj ohrozeniu účelu zmluvy dostatočnou zábezpekou. To isté platí v prípade, keď si zmluvný partner neplní svoje povinnosti voči tretím stranám v súvislosti so službami a servisom CARTV, napr. ohľadne platby a včasného vyzdvihnutia nadobudnutých vozidiel. Ak zmluvný partner nesplní požiadavku na poskytnutie zábezpeky v primeranej lehote, má CARTV právo odstúpiť od zmluvy. Je vylúčené, aby si zmluvná strana započítala protinároky, pokiaľ nie sú nesporné alebo právoplatné. Uplatnenie zádržného práva zo strany zmluvného partnera je vylúčené, iba ak by spočívalo na tom istom zmluvnom vzťahu alebo by bolo stanovené, že protinároky sú nesporné a právoplatné.

§ 12 Uchovávanie osobných údajov
Spoločnosť CARTV zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s ustanoveniami spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) a európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Osobné údaje sa zhromažďujú len na účely vytvorenia, plnenia alebo ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ je to potrebné. Podľa účelu použitia ide konkrétne o tieto údaje: údaje o ponuke, zmluvné, korešpondenčné a platobné údaje. V rámci vzniku, plnenia alebo ukončenia zmluvného vzťahu môžu byť údaje, ak je to potrebné, poskytnuté tretím stranám, ktoré sú zmluvnými partnermi CARTV (napr. bankové inštitúty). Údaje sa spracúvajú a používajú výlučne v Spolkovej republike Nemecko alebo v členskom štáte Európskej únie.

Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na komerčné účely. Ďalšie informácie o ustanoveniach súvisiacich s ochranou osobných údajov nariadenia GDPR nájdete na našej webovej stránke: https://goalive.cartv.eu/de/kontakt/ochrana-osobných-údajov/.

§ 13 Miestna príslušnosť súdu
Miestom plnenia a sídlom súdu je Mníchov, za predpokladu, že zmluvnou stranou je obchodník, právnická osoba verejného práva alebo špeciálny verejnoprávny fond. CARTV má tiež právo podať žalobu aj v mieste všeobecného súdu zmluvného partnera.

§ 14 Použiteľné právo

   1. Zmluvný vzťah medzi CARTV a príslušným zmluvným partnerom podlieha právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením všetkých bilaterálnych a/alebo multilaterálnych dohôd týkajúcich sa kúpy hnuteľných vecí, najmä s vylúčením dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11.04.1980 (CISG).
   2. Pokiaľ je zmluvným partnerom, ktorý používa služby CARTV, slovenský spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi CARTV a príslušným zmluvným partnerom právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä slovenským Občianskym zákonníkom č. 40/1964 zb. v súčasnom znení (BG). Slovenským spotrebiteľom je fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý koná v obchodných transakciách na účely, ktorá nekoná v zmluvnom vzťahu v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tieto VOP platia od 15.10.2020

 

Close