Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej nazývané „VOP“) obsahujú základné pravidlá pre užívanie služieb a servisu spoločnosti GLOBAL SERVICES TV a.s. so sídlom Žilinská ul. 7-9/7016, Bratislava 811 05, Slovenská republika, IČO: 35 920 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č: 5858/B (ďalej nazývaná „Global“), ako aj princípy zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Global na jednej strane a užívateľmi služieb ponúkaných zo strany spol. Global na strane druhej.

Global prevádzkuje v spolupráci so spoločnosťou APE Ptacek Engineering GmbH, Bayerwaldstrasse 9, D-81737 Mníchov (ďalej len „APE“),  medzinárodnú obchodnú platformu s názvom „CARTV“. Ide o burzu zostatkových hodnôt CARTV  na zistenie zostatkovej hodnoty v súvislosti so škodami z povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia prevažne v oblasti motorových vozidiel. Spoločnosti APE a Global sú členmi podnikateľskej skupiny s úzkymi väzbami. Global na svojej obchodnej platforme zverejňuje údaje poskytnuté zo strany tretích osôb k používaným, väčšinou havarovaným predmetom. Na základe týchto údajov môžu autorizovaní záujemcovia podávať záväzné ponuky na vložené predmety.

V prípade, že vlastník chce vložený predmet na základe odovzdaných cenových ponúk predať, ponúkne Global na realizáciu kúpy/predaja predmetu svoje servisné centrum CARTV.  Ďalšie informácie nájdete na: www.cartv.eu.

Tieto VOP platia bez výnimky pre všetkých zadávateľov, vlastníkov a predkladateľov cenových ponúk na platforme ponúkanej spoločnosťou Global a zahŕňajú všetky plnenia a právne vzťahy spoločnosti Global vo vzťahu k nim. Platia pre všetky súčasné a budúce obchodné vzťahy.

Spoločnosť Global týmto vyslovene namieta proti akýmkoľvek VOP svojich zmluvných partnerov. Inak znejúce VOP spoločnosť Global nezaväzujú ani v tom prípade, keď sa proti nim výslovne nenamietlo pri uzatvorení zmluvy alebo ak zmluvný partner pre námietku stanovuje osobitnú formu. Odlišné VOP zmluvných partnerov, ako aj vedľajšie dohovory sú voči spol. Global účinné len vtedy, keď ich spoločnosť Global písomne potvrdila.

Global si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a procesov a princípov obchodnej platformy, ktorú ponúka, a to so zachovaním a zohľadnením záujmov užívateľov v rámci cenovej výhodnosti. Global zverejní zmeny týchto VOP na internete a zároveň upozorní zmluvných partnerov na zmenené VOP. Zmenené VOP platia štyri týždne po oznámení o zmene a upozornení zmluvných partnerov.

 

§ 1 Vymedzenie pojmov

 Pre účely týchto VOP sú definované nasledujúce pojmy:

 1. „Používatelia“ sú fyzické osoby s neobmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a právnické osoby, ktoré využívajú služby a servis spoločnosti Global z pozície zadávateľa, vlastníka alebo predkladateľa cenových ponúk.
 2. „Zadávateľmi“ sú poisťovatelia alebo ich znalci, súdni znalci pre motorové vozidlá alebo ich organizácie, leasingové spoločnosti, prevádzkovatelia vozových parkov alebo obchodníci so živnosťou napojení na systém CARTV a súkromné osoby, ktoré spoločnosti Global poskytujú údaje o jazdených alebo poškodených motorových vozidlách, použitej výbave alebo iných použitých predmetoch s cieľom zaznamenať tieto údaje na zistenie zostatkovej hodnoty a/alebo sprostredkovanie predaja do systému CARTV.
 3. „Predkladateľmi cenových ponúk“ sú obchodníci s havarovanými vozidlami so živnosťou, autopredajne, dielne, iní prevádzkovatelia živností v oblasti motorových vozidiel, ako aj certifikované recyklačné spoločnosti, ktoré cez systém CARTV odovzdávajú ponuky na kúpu zadaných vozidiel.
 4. „Predajcami“ sú vlastníci vozidiel, s ktorými súvisia zadané údaje.
 5. „Zmluvnými stranami“ sú zadávatelia, vlastníci a predkladatelia cenových ponúk, ktorí využívajú služby a servis spoločnosti Global/APE/CARTV.
 6. „Ponukou“ je suma, ktorú ponúka predkladateľ cenovej ponuky prostredníctvom systému CARTV na nákup vozidla.
 7. „Lehota záväznosti cenovej ponuky“ je lehota, ktorú definuje zadávateľ spoločnosti Global a ktorá je uvedená v systéme CARTV, v rámci tejto lehoty je ponuka pre vlastníka záväzná. Obvykle je to 30 dní, ale môže byť dlhšia alebo kratšia v závislosti od preferencií zadávateľa.
 8. „Lehota pre ponuky“ je časový úsek určený zadávateľom, počas ktorého Global poskytne predkladateľom cenových ponúk zadané údaje, aby sa dozvedeli o ponuke a mohli predkladať ponuky.
 9. „Vydraženie“ je rozhodnutie vlastníka prijať konkrétnu ponuku.
 10. Pojem „Vozidlo“ v týchto VOP znamená jazdené alebo havarované motorové vozidlá, ako aj použité doplnky a iné použité predmety.
  Pojmy sú použité s rovnakým významom s veľkým aj malým začiatočným písmenom pojmu.

 

§ 2 Registrácia a účasť

 1. Pre používanie služieb ponúkaných spoločnosťou Global je nevyhnutné prihlásenie a pridelenie identifikátora používateľa prostredníctvom spoločnosti Global. Prihlásenie je možné len vtedy, ak sú zadané úplné a správne údaje týkajúce sa používateľa a po predložení dokladu o živnosti v oblasti motorových vozidiel a ak je k dispozícii mandát na účasť na SEPA inkasách. Ďalšou podmienkou je súhlas žiadateľa s týmito VOP. Zmluvní partneri z krajín EÚ mimo Spolkovej republiky Nemecko musia taktiež oznámiť platné zahraničné IČ DPH.
 2. Zadávateľom so živnosťou budú spolu s povolením na účasť na službách a servise ponúkaných spoločnosťou Global poskytnuté online prístupové údaje alebo softvér potrebný na používanie systému.
 3. Účasť predkladateľa cenovej ponuky na CARTV je podmienená získaním systému na realizáciu obchodov/prístupu, ako aj povinnou realizáciou zmluvy prostredníctvom servisného centra CARTV. Okrem toho musí predkladateľ cenových ponúk poskytnúť digitálny telekomunikačný kanál (napr. ISDN alebo DSL) na spojenie medzi sebou a centrálou CARTV.
 4. Uskutočnenie registrácie oznámi spoločnosť Global faxom alebo e-mailom, v ktorom uvedie identifikátor používateľa a údaje na pripojenie sa do systému.
 5. Neexistuje nárok na registráciu do systému CARTV.
 6. Predkladateľ cenovej ponuky je povinný spoločnosti Global bezodkladne oznámiť, ak zanikli podmienky na registráciu do systému CARTV, napríklad z dôvodu zániku živnostenského oprávnenia.
 7. Za účasť na systéme CARTV musí predkladateľ cenovej ponuky zaplatiť spoločnosti Global mesačný paušál podľa aktuálneho cenníka.

 

§ 3 Postup burzy zostatkových hodnôt a spracovanie prostredníctvom servisného centra All4you 

 1. Prostredníctvom CARTV sa ponúkajú vozidlá na predaj.
  Na tieto ponúkané vozidlá môžu predkladatelia cenových ponúk predkladať ponuky v rámci príslušnej lehoty pre ponuky. Ponuky sú záväzné, avšak predkladateľovi cenovej ponuky nevzniká nárok na získanie ponúkaných predmetov.
 1. Spoločnosť Global predloží zadávateľovi prijaté ponuky po uplynutí lehoty pre ponuky. Na základe poskytnutých informácií môže vlastník prijať ponuku. Prijatím takejto ponuky vzniká medzi predkladateľom cenovej ponuky a vlastníkom účinná kúpna zmluva. Všetky ponuky sú konečné a zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty.
 2. Spoločnosť Global nie je ani predávajúcim ani kupujúcim ponúkaných vozidiel, ale len sprostredkovateľom medzi vlastníkom a predkladateľom cenovej ponuky. Kúpna zmluva je uzatvorená výlučne medzi vlastníkom a predkladateľom cenovej ponuky, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.
 3. Kúpa sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom servisného centra All4you a toto spracovanie je pre predajcu bezplatné. Servisné centrum All4you je z poverenia zmluvných strán oprávnené prijať všetky potrebné opatrenia na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy v mene žiadateľa.

 

§ 4 Povinnosti a ručenie zadávateľa 

 1. Zadávateľ ručí za to, že na údajoch, ktoré poskytol, najmä na fotografiách, nákresoch, popisoch a dokumentáciách neviaznu práva tretích strán a najmä, že nie sú porušené práva priemyselného vlastníctva tretích strán. Zadávateľ zaručuje, že pokiaľ údaje poskytnuté spoločnosti Global pochádzajú od tretej strany, tak sú k dispozícii príslušné vyhlásenia o súhlase s ich zverejnením v systéme CARTV spoločnosti Global.
 2. Zadávateľ oslobodzuje spoločnosť Global od všetkých nárokov z akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vyplývajú z akejkoľvek nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia práv tretích strán.
 3. Zadávateľ ručí voči spoločnosti Global, ako aj akémukoľvek kupujúcemu za správnosť informácií poskytnutých spoločnosti Global. Platí to najmä pre informácie o stave jednotlivých vozidiel, uvedenej výbave ako napríklad o príslušenstve alebo doplnkoch.
  Pokiaľ si voči spoločnosti Global uplatní tretia strana nárok z dôvodu nesprávnych alebo neúplných informácií, tak zadávateľ oslobodí spoločnosť Global od všetkých uplatnených nárokov.
 1. Zadávateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Global oznámi meno zadávateľa predkladateľovi cenovej ponuky, pokiaľ predkladateľ cenovej ponuky neuplatňuje zjavne bezdôvodné nároky zo záruky vo vzťahu k predaným vozidlám, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

 

 

§ 5 Povinnosti a ručenie predkladateľa cenovej ponuky/kupujúceho

 1. Cenové ponuky podávané cez CARTV v čase plynutia lehoty pre ponuky sú záväzné. Predkladateľ cenovej ponuky je viazaný na lehotu záväznosti cenovej ponuky stanovenú zadávateľom. Predkladateľ cenovej ponuky môže svoju ponuku počas lehoty pre cenové ponuky zmeniť. Ponuky sa môžu meniť v aplikáciách CARTVCARTV SKY a CARTV-Mobile SKY. Po uplynutí lehoty pre cenové ponuky nebudú ďalšie zmeny cenových ponúk akceptované, bez ohľadu na to, ktorý systém CARTV používa predkladateľ cenových ponúk. Akceptované budú len tie zmeny cenových ponúk, ktoré možno uložiť v systéme CARTV pri zohľadnení fázy prenosu údajov pred uplynutím lehoty pre cenové ponuky. Lehota záväznosti cenovej ponuky začína plynúť dňom odovzdania. Pokiaľ pripadne posledný deň lehoty záväznosti cenovej ponuky na sobotu, nedeľu alebo všeobecný štátny sviatok uznaný na mieste vyhlásenia alebo mieste plnenia, tak lehota uplynie nasledujúci pracovný deň (§ 193 Občianskeho zákonníka). V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, uplynie lehota nasledujúci pracovný deň určený podľa § 122 OZ.
 2. Predkladateľ cenovej ponuky je povinný starostlivo skontrolovať predložené ponuky vrátane všetkých zadaných údajov a dbať najmä na správnosť ponúkanej kúpnej ceny. Systémy (online aplikácia alebo softvér) vyžadujú, aby predkladateľ cenovej ponuky ponuku viackrát potvrdil ešte predtým, než ju odošle spoločnosti Global. Najprv zadaním cenovej ponuky a následným zaškrtnutím na potvrdenie cenovej ponuky a nakoniec jej odoslaním, pričom sa všetky ponuky ešte raz zobrazia a musia sa potvrdiť.
 3. Ponuky sú konečné a zahŕňajú aj zákonnú daň z pridanej hodnoty.
 4. Prijatím ponuky od zadávateľa alebo vlastníka v rámci lehoty záväznosti cenovej ponuky vzniká účinná kúpna zmluva s predkladateľom cenovej ponuky. To zaväzuje predkladateľa cenovej ponuky zaplatiť kúpnu cenu a prevziať vozidlo. Miesto a termín vyzdvihnutia sa dohodnú prostredníctvom servisného centra All4you alebo priamo s predávajúcim.
 5. Kupujúci sa zaväzuje, že vozidlo, ktoré vydražil, vyzdvihne alebo nechá vyzdvihnúť do piatich pracovných dní po vydražení na dohodnutom mieste na vlastné náklady. Ak ho kupujúci v rámci tejto lehoty nemôže vyzdvihnúť, bude znášať náklady na státie vzniknuté na stojisku od 6. dňa.
 6. Písomné vyhlásenie o prijatí ponuky je účinné aj voči predkladateľovi cenovej ponuky, akonáhle bolo v rámci lehoty záväznosti cenovej ponuky písomne oznámené spoločnosti Global alebo tretej strane, ktorá bola poverená vyzdvihnutím. Platí to predovšetkým aj vtedy, keď sa prijatie cenovej ponuky oznámilo spoločnosti Global alebo tretím stranám v posledný deň lehoty záväznosti cenových ponúk, no spoločnosť Global ho predkladateľovi oznámila až nasledujúci deň.
 7. Kupujúci alebo osoby poverené vyzdvihnutím vozidla musia, ak je to možné, ihneď skontrolovať vozidlo z hľadiska zjavných odchýlok od zverejnených popisov. Ak sa skutočný stav vozidla výrazne líši od zadaných údajov, príp. od údajov v objednávke na prevzatie, tak to musí kupujúci ihneď oznámiť spoločnosti Global. Akékoľvek dôvody reklamácie sa musia v každom prípade podrobne zaznamenať do odovzdávacieho protokolu a podľa možnosti zdokumentovať pripojením podpisu a fotografií. Príslušné formuláre získate prostredníctvom spoločnosti Global.
 8. Reklamácie sa musia ihneď uplatniť; v zmysle tohto ustanovenia znamená ihneď pri vyzdvihnutí alebo v prípade, že vozidlo vyzdvihuje tretia strana, bezprostredne po doručení vozidla kupujúcemu. Predávajúcemu sa poskytne možnosť dodatočnej obhliadky.
 9. Reklamácia je vylúčená v prípade, že je dodatočná obhliadka, napríklad z dôvodu, že sa vozidlo medzičasom ďalej predalo, možná len za sťažených podmienok pri veľmi vysokých nákladoch. To neplatí, ak sa predávajúci preukázateľne vzdal svojho práva na dodatočnú obhliadku. Reklamácia je vylúčená, ak kupujúci alebo tretie strany vykonali na vozidle po jeho odovzdaní také zmeny, ktorých druh a rozsah nie je bezvýznamný.
 10. Dodatočné rokovania o kúpnej cene nie sú povolené a môžu sa považovať za závažné porušenie zmluvy. Pokiaľ sa uplatnia nároky na zníženie ceny, musia sa objasniť kupujúcemu a prostredníctvom servisného centra All4you oznámiť spoločnosti Global.
 11. Ak si kupujúci nemôže vyzdvihnúť vozidlo do piatich pracovných dní od vydraženia, tak je povinný to oznámiť spoločnosti Global ihneď, ešte pred uplynutím tejto lehoty. V súvislosti s uplynutím lehoty platí § 193 Občianskeho zákonníka. V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, uplynie lehota  nasledujúci  pracovný deň určený podľa § 122 OZ. Prípadné náklady na státie vozidla, ktoré vzniknú pre oneskorené vyzdvihnutie, znáša kupujúci.
 12. Ak sa nevyzdvihne vozidlo do 10 dní, tak je spoločnosť Global oprávnená po predošlom a bezvýslednom stanovení primeranej lehoty na vyzdvihnutie vozidla zadať vozidlo na náklady kupujúceho opäť do systému CARTV alebo ho s cieľom znížiť škody ponúknuť iným spôsobom. V súvislosti s uplynutím lehoty platí § 193 Občianskeho zákonníka. V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, uplynie lehota nasledujúci pracovný deň určený podľa § 122 OZ. Ďalšie nároky spoločnosti Global príp. predávajúceho na náhradu škody zostávajú nedotknuté.
 13. Pokiaľ k tomu nedošlo už pred vyzdvihnutím, tak je kupujúci povinný do piatich pracovných dní odhlásiť alebo prehlásiť nadobudnuté vozidlo po prevzatí, príp. jeho vyzdvihnutí. V súvislosti s uplynutím lehoty platí § 193 Občianskeho zákonníka. V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, uplynie lehota nasledujúci pracovný deň určený podľa § 122 OZ. V tomto prípade znáša kupujúci náklady na odhlásenie alebo prehlásenie vozidla, príslušné potvrdenie o odhlásení alebo prehlásení zašle bezodkladne predávajúcemu. Ak kupujúci nemôže odhlásiť ani prehlásiť vozidlo vo vyššie uvedenej lehote piatich pracovných dní, tak je spoločnosť Global oprávnená odhlásiť vozidlo. Kupujúci je potom povinný poskytnúť spoločnosti Global všetky potrebné doklady o vozidle a poznávacie značky. Paušálne náklady vo výške 120,00 EUR netto znáša kupujúci, musia sa uhradiť spoločnosti  Global na základe faktúry bez zrážok.
 14. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za vozidlo bez zrážok na základe dohody v kúpnej zmluve. Pokiaľ sa môže daň z pridanej hodnoty uviesť zvlášť, tak sa v prípade vývozu vozidla v rámci EÚ musí uhradiť kúpna cena vozidla bez DPH, ktorá je uvedená vo faktúre pod podmienkou uvedenia IČ DPH a potvrdenia o dodávke v rámci spoločenstva. Kupujúci sa voči predávajúcemu zaväzuje – v rámci potvrdenia o dodávke v rámci spoločenstva, že dodávky/služby prepraví do krajiny určenia v EÚ a tam ho zdaní. Ak sa to nedodrží, musí o tom kupujúci okamžite informovať predajcu. Kupujúci sa tiež zaväzuje, že v tomto prípade zašle predávajúcemu doklad o zdanení kúpy v inom členskom štáte EÚ alebo poskytne doklad o vývoze z EÚ. V prípade predaja mimo Európskej únie sa daň z pridanej hodnoty fakturuje kupujúcemu, pokiaľ kupujúci nepredložil doklad o vývoze z Európskej únie. Ak sa transakcia uskutoční prostredníctvom servisného účtu servisného centra All4you, bude v prípade vývozu vozidla do krajiny mimo Európskej únie zaplatená daň z pridanej hodnoty zadržaná ako zábezpeka a bude pripísaná a vyplatená až po predložení kompletných dokladov o vývoze.
 15. Prípadné bankové poplatky hradí kupujúci. To isté platí pre prípadné colné alebo exportné poplatky.
 16. Pri výbere spôsobu platby sa musia zohľadniť želania predávajúceho. Suma sa môže v zásade vyplatiť v hotovosti u predávajúceho v rámci platného zákonného limitu pre hotovostné platby, prostredníctvom servisného účtu servisného centra All4you alebo prostredníctvom bankového financovania.
  Kupujúci zabezpečí, aby bol k dispozícii počas celého roka počas bežných pracovných hodín od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 hodín. V prípade potreby je kupujúci taktiež povinný vymenovať zástupcu, ktorý ho bude voči spoločnosti Global  počas svojej neprítomnosti zastupovať.
 1. Predkladateľ cenovej ponuky si je vedomý, že ponuky, ktoré predložil, slúžia predovšetkým na zistenie zostatkovej hodnoty. Do tej miery je spoločnosť Global odkázaná na to, že sa prijaté cenové ponuky zrealizujú za ponúknutú cenu. Ak predkladateľ cenovej ponuky poruší svoje zmluvné záväzky tým, že nevyzdvihne vozidlo a/alebo nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu, tak je spoločnosť Global oprávnená prostredníctvom opätovného zadania vozidla alebo iným predajom vyplatiť vzniknuté rozdiely vlastníkovi vozidla a uplatniť ich voči predkladateľovi cenovej ponuky ako náhradu škody. Spoločnosť Global je predovšetkým oprávnená zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a nechať ho, aby svoje nároky na vyplatenie kúpnej ceny postúpil spoločnosti Global. Toto oprávnenie platí aj pre úhradu nákladov na státie v dôsledku zavinenia predkladateľa cenovej ponuky.

 

§ 6 Povinnosti a zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou Global

 1. Global je povinná zadať údaje, ktoré poskytol zadávateľ, do burzy zostatkových hodnôt. Táto povinnosť nevzniká, pokiaľ spoločnosť Global vie, že údaje, ktoré sa majú zadať, nie sú oslobodené od práv tretích osôb alebo sú v rozpore s inými zákonnými predpismi a úradnými nariadeniami.
 2. Spoločnosť Global je povinná ponechať údaje zadané v burze zostatkových hodnôt až do uplynutia lehoty pre ponuky.
 3. Spoločnosť Global postúpi zadávateľovi prijaté ponuky po uplynutí lehoty pre ponuky.
 4. Zodpovednosť spoločnosti Global je obmedzená na úmysel a hrubú nedbanlivosť s výnimkou škôd na živote alebo zdraví. Pri porušení povinností z dôvodu ľahkej nedbanlivosti je daná zodpovednosť spoločnosti Global v prípade povinností, ktoré nie sú závažné v súvislosti so zmluvou a porušením ktorých nie je ohrozená realizácia zmluvy, vylúčené. Vylúčenie zodpovednosti neplatí pre prípad porušenia závažnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, pričom v tomto prípade je zodpovednosť obmedzená na predvídateľné, pre zmluvu typické, priame priemerné škody.
 5. Zodpovednosť spoločnosti Global je vylúčená v prípade úplného alebo čiastočného výpadku prenosovej kapacity alebo v prípade obmedzenia prenosovej kapacity zo strany poskytovateľa internetu.
 6. Spoločnosť Global nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré poskytli zadávatelia, alebo za to, že na nich neviaznu práva tretích osôb. Toto neplatí, ak spoločnosť Global vie o tom, že zadané údaje sú nesprávne alebo porušujú práva tretích strán.

 

§ 7 Trvanie zmluvy, výpoveď a dočasné pozastavenie

 1. Zmluvný vzťah medzi používateľom a spoločnosťou Global je uzatvorený na dobu neurčitú. Môže ho vypovedať spoločnosť Global, ako aj zmluvný partner bez uvedenia dôvodu s lehotou 6 týždňov ku koncu štvrťroka. Výpoveď musí mať písomnú formu. Právo na okamžitú výpoveď zo závažného dôvodu týmto zostáva nedotknuté.
 2. Spoločnosť Global je oprávnená v prípade závažného porušenia zmluvy buď dočasne vylúčiť používateľa z účasti na systéme CARTV, alebo s ním okamžite vypovedať zmluvný vzťah. K závažnému porušeniu zmluvy dochádza najmä vtedy, ak

a) používateľ je v omeškaní so zaplatením splatných súm a platbu ani napriek upomienke so stanovením lehoty nezrealizuje.
b) používateľ podmieňuje prevzatie a/alebo úhradu celej alebo časti kúpnej ceny dodatočnými rokovaniami o kúpnej cene bez toho, aby mal na zníženie ceny nárok, alebo ak
odmietne prevzatie vozidla.
c) používateľ si v rámci dohodnutej lehoty na vyzdvihnutie nepreberie a nezaplatí včas kúpnu cenu za vozidlo, ktoré nadobudol, a predchádzajúca upomienka so stanovením lehoty je bezvýsledná.
d) je podaná žiadosť o začatie konkurzného konania týkajúce sa majetku používateľa a ak tento návrh nebol vzatý späť v priebehu jedného mesiaca po podaní návrhu.
e) používateľ pri predložení žiadosti o registráciu uviedol nepravdivé údaje alebo
f) používateľ porušil zmluvu takým vážnym spôsobom, že od spoločnosti Global nemožno očakávať, že bude pokračovať v zmluvnom vzťahu až do uplynutia výpovednej lehoty.

 1. Ak používateľ podal cenové ponuky a lehota pre ponuky alebo lehota záväznosti cenovej ponuky skončí až po termíne ukončenia zmluvného vzťahu, tak je používateľ povinný splniť povinnosti, ktoré z toho vyplývajú.
 2. Akékoľvek nároky na náhradu škody zostávajú týmito ustanoveniami nedotknuté.

 

§ 8 Varianty prístupu a servis zo strany spoločnosti Global

 1. CARTV- CARTV SKY

a) Spoločnosť Global poskytuje k dispozícii všetky údaje a predmety vo CARTV Sky. Používateľ sa pripája pomocou prístupových údajov, ktoré mu budú bezplatne zaslané e-mailom.
b) Uvedenie CARTV Sky do prevádzky je na vlastné riziko. Používateľ je zodpovedný za dostatočné internetové pripojenie.
c) Poskytovanie alebo ďalší predaj prístupových údajov tretím stranám nie je povolený bez výslovného súhlasu spoločnosti Global.

2. CARTV-MobileSKY

a) Používateľ si môže alternatívne stiahnuť najnovšiu verziu aplikácie Mobile SKY alebo ju môže použiť online v prehliadači. Pre inštaláciu je používateľovi bezplatne k dispozícii servisná infolinka. Prístupové údaje pre CARTV Mobile Sky budú používateľovi doručené na požiadanie e-mailom.
b) Aktualizácie softvéru sú pre používateľa bezplatné.
c) Inštalácia a uvedenie do prevádzky sú na vlastné riziko. Používateľ je zodpovedný za dostatočné internetové pripojenie.
d) Poskytovanie alebo ďalší predaj softvéru a prístupových údajov tretím stranám nie je povolený bez výslovného súhlasu spoločnosti Global.

 

§ 9 Platba

 1. Faktúry spoločnosti Global sú splatné ihneď po ich prijatí a bez zrážok, pokiaľ sa zmluvný partner nepodieľa na systéme inkasa v rámci SEPA; v prípade účasti na systéme inkasa v rámci SEPA si spoločnosť Global stiahne nesplatené pohľadávky podľa ich splatnosti.
 2. Pokiaľ sa inkaso nezrealizuje kvôli nedostatočnému krytiu uvedeného účtu alebo z iných dôvodov, za ktoré spoločnosť Global nenesie zodpovednosť, idú náklady, ktoré tým vznikli (poplatky za zrušenie príkazu na inkaso) na ťarchu zmluvného partnera. Ďalšie využívanie služieb a servisu spoločnosti Global je vylúčené až do vyrovnania neuhradených pohľadávok.
 3. Blokovanie bude zrušené hneď, keď si nákupca splní svoje povinnosti alebo ak splnenie povinnosti doloží vhodnými dokumentmi (výpisy z účtu, potvrdenia o platbách), atď. V prípade opakovaného výskytu alebo v závažných prípadoch neexistuje právo na opätovný prístup do systému.
 4. Pri omeškaní platby je zmluvný partner povinný zaplatiť spoločnosti Global úroky z omeškania vo výške 9 % nad aktuálne platnou základnou úrokovou sadzbou ročne (§ 247 Občianskeho zákonníka), pokiaľ sa na právnom úkone nepodieľa spotrebiteľ; ak sa na právnom úkone podieľa spotrebiteľ, tak sú úroky z omeškania vo výške 5 % nad základnou úrokovou sadzbou. Uplatnenie vyššej náhrady škody z omeškania nie je vylúčené. V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 VOP, sú stanovené úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 OZ vo výške 5% ročne nad základnou úrokovou sadzbou, pričom uplatnenie vyššej náhrady škody alebo  zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania je vylúčené.
 5. Ak sa zmluvný partner omešká s platbou, tak sa všetky pohľadávky stávajú okamžite splatné voči spoločnosti Global.
 6. Ak sa zhoršia majetkové pomery zmluvného partnera takým spôsobom, ktorý ohrozuje nároky spoločnosti Global, je Global oprávnená požadovať platbu vopred alebo primeranú zábezpeku. To platí aj vtedy, keď sa spoločnosť Global dodatočne dozvie o okolnostiach, ktoré existovali pred uzatvorením zmluvy. Ak sa platba vopred alebo poskytnutie zábezpeky napriek upomienke a primerane stanovenej dodatočnej lehote neuskutoční, je spoločnosť Global oprávnená odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu škody kvôli nesplneniu povinnosti.

 

§ 10 Import, export a používanie softvéru

Zmluvný partner je výhradne zodpovedný za to, že budú dodržiavané príslušné zákony a iné ustanovenia ohľadne jeho práv na import, export a používanie softvéru.

 

§ 11 Odmietnutie plnenia, započítanie, výhrada možnosti odstúpiť od zmluvy

Závažné zhoršenie majetkovej situácie na strane zmluvného partnera, ku ktorému dôjde po začatí obchodného vzťahu alebo o ktorých sa spoločnosť Global dozvie po začatí obchodného vzťahu, oprávňujú spoločnosť Global na to, aby odmietla poskytnúť svoj servis, predovšetkým na to, aby zmluvného partnera vylúčila z účasti na CARTV. Zmluvná strana má možnosť zabrániť vylúčeniu ako aj ohrozeniu účelu zmluvy poskytnutím dostatočnej zábezpeky. To isté platí v prípade, keď zmluvný partner neplní svoje povinnosti voči tretím stranám v súvislosti so službami a servisom spoločnosti Global , napr. ohľadne platby a včasného vyzdvihnutia nadobudnutých vozidiel.

Ak zmluvný partner nesplní požiadavku na poskytnutie zábezpeky v primeranej lehote, má spoločnosť Global právo odstúpiť od zmluvy. Započítanie prostredníctvom zmluvnej strany s protinárokmi je vylúčené, pokiaľ nie sú nesporné alebo právoplatné. Uplatnenie zádržného práva zo strany zmluvného partnera je vylúčené, iba ak by spočívalo v tom istom zmluvnom vzťahu alebo by bolo stanovené, že protinároky sú nesporné a právoplatné.

 

 

§ 12 Uchovávanie osobných údajov

 Spoločnosť Global zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s ustanoveniami spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) a európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Osobné údaje sa spracúvajú len na účely vytvorenia, plnenia alebo ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ je to potrebné. Podľa účelu použitia ide konkrétne o tieto údaje: údaje o ponuke, zmluvné, korešpondenčné a platobné údaje. Z technických dôvodov môže byť potrebné, aby boli údaje uložené na serveri inej spoločnosti patriacej do skupiny CARTV. V rámci založenia, plnenia alebo ukončenia zmluvného vzťahu môžu byť údaje, ak je to potrebné, poskytnuté tretím stranám, ktoré sú zmluvnými partnermi spoločnosti Global (napr. bankové inštitúty). Údaje sa spracúvajú a používajú výlučne v Spolkovej republike Nemecko alebo v členskom štáte Európskej únie.

Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na komerčné účely. Ďalšie informácie o ustanoveniach súvisiacich s ochranou osobných údajov nariadenia GDPR nájdete na našej webovej stránke: https://www.cartv.eu/sk/kontakt/ochrana-osobnych-udajov/

 

§ 13 Miestna príslušnosť súdu

Miestom plnenia a sídlom súdu je Mníchov, za predpokladu, že zmluvnou stranou je obchodník, právnická osoba verejného práva alebo špeciálny verejnoprávny fond. Spoločnosť Global má tiež právo podať žalobu aj v mieste všeobecného súdu zmluvného partnera.

 

§ 14 Použiteľné právo

 1. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Global a príslušným zmluvným partnerom podlieha právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením všetkých bilaterálnych a/alebo multilaterálnych dohôd týkajúcich sa kúpy hnuteľných vecí, najmä s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 11.04.1980 (CISG).
 2. V prípade, ak je zmluvnou stranou využívajúcou služby Global slovenský spotrebiteľ, použije sa pre zmluvný vzťah s Global  právo Slovenskej republiky, predovšetkým ustanovenia slovenského Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov („OZ“). Slovenským spotrebiteľom je fyzická osoba s obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá nekoná v zmluvnom vzťahu v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Tieto VOP platia od 01.09.2018

 

Close