Ogólne Warunki Handlowe

Preambuła

Poniższe OWH zawierają podstawowe regulacje w zakresie korzystania z serwisów i usług spółki Global Services TV a.s. z siedzibą w Bratysławie (ul. Žilnskă 7-9/7016, 81108 Bratysława, Słowacja), wpisaną do rejestru handlowego Sądu Okręgowego I w Bratysławie pod numerem 5858/B, sekcja SA, działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego, tj. Global Services TV a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, KRS: 0000524361, NIP: 1070031199  (poniżej: „GSTV“) jak również zasady stosunków umownych zawieranych pomiędzy GSTV a użytkownikami serwisów i usług oferowanych przez GSTV.

Spółka GSTV, wspólnie ze spółką APE Ptacek Engineering GmbH z siedzibą w Monachium (Bayerwaldstrasse 9, D-81737 Monachium – dalej: „APE”) prowadzi międzynarodową platformę handlową pod nazwą „CARTV“. Jest to giełda wartości pozostałej służąca określeniu takiej wartości dla pojazdu posiadającego uszkodzenia objęte ubezpieczeniami OC/AC. W tym celu platformie rejestrowane są dane przekazane przez osoby trzecie dot. uszkodzonych pojazdów. Na podstawie tych danych autoryzowani oferenci składać mogą wiążące oferty kupna na wystawione pojazdy.

W przypadku, w którym właściciel wystawionego pojazdu chciałby go sprzedać na podstawie złożonej oferty kupna, GSTV i APE oferuje mu możliwość realizacji sprzedaży / kupna poprzez CARTV – Centrum Serwisowe. Dalsze informacje znaleźć można pod adresem www.CARTV.eu.

Poniższe OWH obowiązują bez wyjątków wszystkich wystawców, właścicieli i oferentów korzystających z oferowanych przez spółkę GSTV usług i obejmują wszystkie usługi oraz stosunki prawne GSTV z nimi. Warunki te obejmują wszystkie teraźniejsze i przyszłe transakcje.

Wyraźnie ogłasza się nieważność OWH partnerów GSTV. Takie OWH, jeżeli mają inne brzmienie, nie zobowiązują spółki APE, jeżeli w momencie zawarcia umowy wyraźnie je odrzucono lub strona takiej umowy wyraźnie przewidziała specjalną formę takiego odrzucenia. Wyjątki w OWH partnerów lub dodatkowe ustalenia są wiążące dla spółki GSTV jedynie wówczas, jeżeli zostały przez tę spółkę potwierdzone pisemnie.

Spółka GSTV zastrzega sobie prawo do zmian tych OWH, jak również sposobów realizacji i zasad działania oferowanej przez nią platformy handlowej – z zachowaniem i uwzględnieniem słusznych interesów użytkowników. Zmiany OWH spółka GSTV opublikuje w internecie, a partnerzy umowni zostaną poinformowani równocześnie o tych zmianach. Zmienione OWH obowiązywać będą po upływie 4 tygodni od dnia powiadomieniu partnerów tej o zmianie.

 

§ 1 Pojęcia – definicje

Do celów związanych z OWH stosowane będą następujące definicje pojęć:

 1. „Użytkownikiem“ są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje podmiotowość prawną oraz osoby prawne korzystające z usług i serwisów GSTV i APE – jako wystawcy, właściciele lub oferenci.
 2. „Wystawcami“ są ubezpieczyciele lub ich rzeczoznawcy, rzeczoznawcy samochodowi lub ich organizacje, spółki leasingowe, firmy zarządzające parkami samochodowymi, związani z CARTV handlowcy pojazdami lub osoby prywatne, przekazujące spółkom GSTV i APE dane dotyczące pojazdów używanych lub powypadkowych, używanego wyposażenia lub pozostałych używanych przedmiotów – w celu rejestracji tych danych w systemie CARTV dla określenia wartości pozostałej i/lub pośrednictwa w sprzedaży.
 3. „Oferentami“ są handlowcy pojazdami powypadkowymi, salony samochodowe, warsztaty, pozostałe podmioty zajmujące się handlem pojazdami, a także przedsiębiorstwa utylizujące, składające poprzez CARTV oferty nabycia pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 4. „Sprzedawcami“ są właściciele pojazdów, których dotyczą przekazane dane.
 5. „Partnerami umowy“ są wystawcy, właściciele oraz oferenci, korzystający z serwisów i usług GSTV / CARTV.
 6. „Ofertą“ jest kwotą, którą oferent oferuje poprzez system CARTV za nabycie pojazdu.
 7. „Termin związania ofertą“ oznacza termin zadeklarowany przez wystawcę wobec GSTV i zarejestrowany w systemie CARTV, w którym to terminie oferent jest związany ofertą. Termin ten wynosi z reguły 30 dni, może jednak zostać skrócony lub wydłużony w zależności od wytycznych wystawcy.
 8. „Okres ważności/obowiązywania oferty“ oznacza określony przez wystawcę okres, w którym GSTV udostępniać będzie oferentowi przekazane jej dane – do celów zapoznania się oraz złożenia ofert kupna.
 9. „Przybicie” oznacza decyzję właściciela o przyjęciu konkretnej oferty kupna.
 10. Pojęcie „pojazd” odnosi się w poniższych OWH do samochodów używanych lub powypadkowych, jak również do używanego wyposażenia i pozostałych używanych przedmiotów.

 

§ 2 Dopuszczenie i udział w usługach i serwisach 

1. Korzystanie z oferowanych przez spółkę GSTV serwisów wymaga zgłoszenia oraz przydzielenia przez GSTV odpowiedniego oznaczenia/kodu użytkownika. Zgłoszenie następuje po podaniu kompletnych i poprawnych danych użytkownika, a w przypadku działalności gospodarczej w dziedzinie handlu pojazdami: po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia, a ponadto: upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA. Dodatkowym warunkiem jest akceptacja przez zgłaszającego obowiązywania poniższych OWH. Dla stron umowy, pochodzących z innych krajów UE niż Polska, dalszym warunkiem jest podanie właściwego ważnego zagranicznego NIP-VAT.

1. Wystawcom korzystających z usług i serwisów GSTV w ramach własnej działalności gospodarczej wraz z dopuszczeniem do udziału w tych usługach i serwisach przydzielone zostaną dane dostępu online lub odpowiednie oprogramowanie, wymagane do korzystania z systemu.

2. Uczestnictwo w CARTV jako oferent wymaga nabycia systemu CARTV do obsługi handlowej/dostępu, a także obowiązkowej realizacji umowy poprzez Centrum Serwisowe CARTV. Ponadto oferent przekaże do dyspozycji cyfrowy kanał komunikacyjny (np. ISDN lub DSL), służący zachowaniu łączności pomiędzy centralą CARTV a nim.

3. Dopuszczenie nastąpi na podstawie informacji, udzielonej przez GSTV w formie faksu lub maila – z podaniem kodu użytkownika i danych dostępu.

4. Roszczenie o realizację dopuszczenia do systemu CARTV jest wykluczone.

5. Oferent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania GSTV o ustaniu warunków dopuszczenia do systemu CARTV, np. wskutek wygaśnięcia pozwolenia na prowadzenie  działalności gospodarczej.

6. Na podstawie każdorazowego aktualnego cennika oferent uiści GSTV comiesięczną opłatę ryczałtową za uczestnictwo w systemie CARTV w charakterze oferenta.

 

 

§ 3 Sposób funkcjonowania giełdy wartości pozostałej oraz realizacja transakcji poprzez Centrum Serwisowe-CARTVAll4you 

 1. Poprzez CARTV oferowane są pojazdy do sprzedaży.
  Oferenci – w okresie ważności każdorazowej oferty – mogą składać oferty kupna na wystawione pojazdy. Oferty te są wiążące. Roszczenie oferenta o nabycie wylicytowanego pojazdu jest jednak wykluczone.
 1. GSTV – po upływie okresu ważności oferty – przekaże otrzymane oferty kupna każdorazowemu wystawcy pojazdu. Na podstawie przekazanych informacji właściciel może przyjąć daną ofertę. Przyjęcie takiej oferty oznacza zawarcie skutecznej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy składającym ofertę kupna a właścicielem. Wszystkie oferty kupna są cenami ostatecznymi i ew. zawierają ustawową stawkę VAT.
 2. GSTV nie jest ani sprzedającym ani kupującym oferowane pojazdy, a jedynie pośrednikiem pomiędzy składającym ofertę kupna a właścicielem. Umowa kupna-sprzedaży dochodzi zawsze do skutku wyłącznie pomiędzy właścicielem a składającym ofertę kupna, jeżeli w umowie nie ustalono inaczej.
 3. Realizacja umów kupna-sprzedaży odbywa się wyłącznie poprzez Centrum SerwisoweCARTVAll4you i jest bezpłatna dla sprzedającego. Centrum Serwisowe CARTVAll4you zostało upoważnione przez strony umowy do podjęcia wszelkich koniecznych działań w celu dochodzenia w imieniu podmiotu/osoby wnoszącej roszczenie wszelkich – wynikających z umowy – roszczeń wzajemnych.

 

§ 4 Obowiązki i zakres odpowiedzialności wystawcy 

 1. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za to, że przekazane przez niego dane dot. pojazdu, w tym szczególnie fotografie, rysunki, opisy oraz dokumentacje nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a w szczególności nie naruszają żadnych praw ochronnych osób trzecich odnoszących się do ich działalności gospodarczej.
 2. Wystawca zapewnia, że w sytuacji, w której dane udostępnione GSTV pochodziłyby od osób trzecich, złożył on odpowiednie oświadczenie o zgodzie na publikację w systemie CARTV.
 3. Wystawca zwalnia GSTV ze wszelkich roszczeń, niezależnie od ich prawnej przyczyny, spowodowanych jakimkolwiek naruszeniem praw osób trzecich – wskutek zaniedbania lub działania umyślnego.
 4. Wystawca ponosi odpowiedzialność wobec GSTV, jak również wobec każdego kupującego, za poprawność danych, które przekazał on GSTV. Powyższe dotyczy zwłaszcza tych danych, które dotyczą stanu poszczególnych pojazdów i cech ich wyposażenia standardowego lub dodatkowego. Wystawca zwalnia GSTV z jakichkolwiek roszczeń, dochodzonych przez osoby trzecie wobec GSTV wskutek podania fałszywych lub niekompletnych danych.
 5. Wystawca wyraża zgodę na to, aby GSTV ujawniło oferentowi jego nazwisko w sytuacji, w której oferent ten dochodzić będzie uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych odnoszących się do sprzedawanych pojazdów – o ile pomiędzy stronami nie ustalono inaczej.

 

§ 5 Obowiązki i zakres odpowiedzialności oferenta/kupującego 

 1. Oferty kupna składane poprzez CARTV w momencie upływu okresu ważności oferty sprzedaży są wiążące. Składający ofertę kupna jest związany wyznaczonym terminem związania ofertą sprzedaży przez wystawcę. Oferent ma możliwość zmiany swojej oferty kupna w trakcie ww. okresu obowiązywania oferty sprzedaży. Aplikacje CARTV SKY oraz CARTV-MobileSKY oferują możliwość zmiany oferty. Po upływie okresu ważności oferty nie będą już przyjmowane żadne zmiany, niezależnie od tego, z jakiego systemu CARTV korzysta oferent. Przyjmowane będą jedynie te zmiany oferty, które zarejestrowane będą mogły zostać w systemie CARTV przed upływem okresu ważności oferty – przy uwzględnieniu fazy udostępniania danych. Okres związania ofertą rozpoczyna się w dniu złożenia oferty. W sytuacji, w której ostatni dzień okresu związania ofertą przypadać będzie na sobotę, niedzielę lub na – obowiązujący w miejscu złożenia oświadczenia lub miejscu spełnienia świadczenia – ustawowy dzień wolny, w miejsce takiego dnia obowiązuje kolejny dzień roboczy.
 2. Oferent zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia złożonych ofert wraz ze wszystkimi danymi od wystawiającego, a w szczególności do zwrócenia uwagi na poprawność oferowanej ceny kupna. Systemy (aplikacje online lub oprogramowanie) zmuszają oferenta do kilkukrotnego potwierdzenia oferty, zanim zostanie ona skierowana do GSTV – najpierw poprzez wpisanie wysokości oferty, następnie poprzez wstawienie „ptaszka” w celu jej potwierdzenia i w końcu poprzez wysłanie oferty, przy czym wszystkie oferty zostają jeszcze raz wyświetlone i muszą zostać potwierdzone.
 3. Oferty kupna są cenami ostatecznymi i ew. zawierają podatek VAT w ustawowej wysokości.
 4. Przyjmując ofertę (w okresie związania ofertą sprzedaży) wystawca lub właściciel zawiera z oferentem skuteczną umowę kupna-sprzedaży. Powyższe zobowiązuje ponadto oferenta do zapłaty ceny kupna-sprzedaży oraz do odbioru pojazdu. Miejsce i czas tego odbioru ustalić należy poprzez Centrum SerwisoweCARTVAll4you wzgl. bezpośrednio ze sprzedającym.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odbioru, wzgl. do zlecenia odbioru – z umówionego miejsca i na własny koszt – wygranego w licytacji pojazdu w ciągu pięciu dni roboczych od daty przybicia. Jeżeli Kupujący nie będzie mógł odebrać pojazdu w tym terminie, wówczas – od 6. dnia – pokryje on koszty postojowe wg praktykowanych na miejscu stawek.
 6. Pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty przez sprzedającego obowiązuje jako skuteczne także wobec oferenta, jeżeli oświadczenie takie w terminie związania ofertą oraz w formie pisemnej złożone zostało wobec spółki GSTV lub wobec osoby trzeciej, której spółka ta zleciła odbiór pojazdu. Powyższe obowiązuje szczególnie także wówczas, gdy oświadczenie o przyjęciu oferty złożone zostało wobec spółki GSTV lub wobec osoby trzeciej w ostatnim dniu terminu związania ofertą, o czym spółka GSTV poinformować mogła oferenta dopiero w dniu następnym.
 7. Kupujący lub osoby, którym zlecono odbiór pojazdu, powinny – w miarę możliwości – skontrolować pojazd bezpośrednio na miejscu pod kątem widocznych różnic w stosunku do opisu, przedstawionego przez jego wystawcę. Jeżeli stan rzeczywisty pojazdu w sposób wyraźny odbiegać będzie od przedstawionych danych, wzgl. danych zawartych w zleceniu odbioru, wówczas kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie spółki GSTV. Ewentualne powody do reklamacji w każdym przypadku ująć należy szczegółowo w protokole przekazania i w miarę możliwości pokwitować, jak również udokumentować, dołączając zdjęcia. Odpowiednie formularze uzyskać można u GSTV.
 8. Reklamacji dochodzić należy niezwłocznie, tzn. albo bezpośrednio przy odbiorze pojazdu lub (w sytuacji, w której pojazd odbierany jest przez osoby trzecie) bezpośrednio po przywiezieniu pojazdu do kupującego. Sprzedającemu zapewnić należy przy tym możliwość dokonania ponownych oględzin.
 9. Reklamacja jest wykluczona, jeżeli ponowne oględziny odbyć mogą się jedynie w utrudnionych warunkach lub też przy niewspółmiernym nakładzie czasu/kosztów, spowodowanych np. dokonaną w międzyczasie odsprzedażą pojazdu. Powyższe nie obowiązuje, jeżeli sprzedający – w udokumentowany sposób – zrezygnował ze swojego prawa do dokonania ponownych oględzin. Reklamacja jest wykluczona, jeżeli kupujący lub osoby trzecie – po przekazaniu pojazdu – dokonały takich zmian w pojeździe, których (ze względu na ich rodzaj i zakres) nie można określić jako nieistotnych.
 10. Dodatkowe negocjacje dotyczące ceny kupna są w każdym momencie wykluczone i mogą zostać potraktowane jako istotne naruszenie umowy. W sytuacji, w której dochodzić będzie się roszczeń o obniżenie ceny kupna, wówczas należy złożyć odpowiednie oświadczenie w tej sprawie wobec kupującego oraz zgłosić spółce GSTV przy udziale Centrum SerwisowegoCARTVAll4you.
 11. Jeżeli kupujący nie będzie mógł odebrać pojazdu w ciągu pięciu dni roboczych od wygrania licytacji/przybicia, wówczas będzie on zobowiązany – przed upływem tego okresu – do niezwłocznego poinformowania GSTV o tym fakcie. W sytuacji, w której ostatni dzień na odbiór pojazdu przypadać będzie na sobotę, niedzielę lub na – obo-wiązujący w miejscu złożenia oświadczenia lub miejscu spełnienia świadczenia – ustawowy dzień wolny, w miejsce takiego dnia obowiązuje kolejny dzień roboczy. Ewentualne koszty postojowe, powstałe wskutek spóźnionego odbioru pojazdu, pokryje kupujący.
 12. Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany po upływie okresu 10 dni, wówczas spółka GSTV upoważniona będzie – po bezskutecznym upływie wyznaczonego uprzednio odpowiedniego terminu odbioru pojazdu – do ponownego umieszczenia tego pojazdu (na koszt kupującego) w systemie CARTV lub do zaoferowania pojazdu do sprzedaży w inny sposób w celu zmniejszenia powstałej szkody. Stan taki nie wyklucza dalszych roszczeń odszkodowawczych ze strony APE, wzgl. sprzedającego.
 13. O ile nie dokonano tego przed odebraniem pojazdu, kupujący – po przejęciu, wzgl. odebraniu nabytego pojazdu – zobowiązany jest do jego wyrejestrowania, wzgl. przerejestrowania w ciągu pięciu dni roboczych. Koszty wyrejestrowania lub przerejestrowania ponosi kupujący; odpowiednie zaświadczenie o wyrejestrowaniu lub przerejestrowaniu należy niezwłocznie przesłać sprzedającemu. Jeżeli kupujący nie będzie mógł wyrejestrować lub przerejestrować pojazdu w ww. terminie 5 dni roboczych, GSTV będzie uprawniona do samodzielnego wymeldowania pojazdu. Kupujący będzie wówczas zobowiązany do przekazania spółce GSTV wszelkich wymaganych dokumentów pojazdu oraz tablic rejestracyjnych. Kupujący poniesie zryczałtowane koszty w wys. 120,00 € netto, które po wystawieniu rachunku podlegają zapłacie na rzecz GSTV – bez potrąceń.
 14. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ustalonej ceny kupna za pojazd – bez odliczeń, zgodnie z postanowieniami umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli wykazać można oddzielnie wysokość VAT, wówczas – w przypadku eksportu pojazdu na obszarze UE – zapłaty ceny za pojazd dokonać należy z podaniem nr płatnika VAT i z potwierdzenie dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej, odliczając zawarty w rachunku VAT. Kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego – w potwierdzeniu dostawy wewnątrzwspólnotowej – że dokona dostawy towaru / usługi do kraju przeznaczenia na terenie UE i tam odprowadzi odpowiedni podatek od nabycia. Jeżeli zobowiązanie to nie zostanie dotrzymane, kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, że zostanie on natychmiast poinformowany o tym fakcie. Na wypadek takiej sytuacji, kupujący zobowiązuje się ponadto do przesłania sprzedającemu zaświadczenia o uregulowaniu ww. podatku w innym kraju członkowskim UE, wzgl. do dostarczenia mu poświadczenia wywozu z terytorium UE. W przypadku sprzedaży poza UE kwotą VAT należy obciążyć klienta dopóki nie udokumentuje on wywozu z terytorium UE. Jeżeli płatność dokonywana jest poprzez konto serwisowe Centrum Serwisowego CARTVAll4you, wówczas – w przypadku eksportu pojazdu do kraju poza UE – zapłacony VAT zatrzymany zostanie jako zabezpieczenie, a zaksięgowany na koncie i wypłacony zostanie dopiero po okazaniu kompletu dokumentów wywozowych.
 15. Ewentualne opłaty bankowe ponosi kupujący. Ta sama regulacja dotyczy ewentualnych opłat celnych i wywozowych.
 16. Przy określaniu rodzaju sposobu dokonania zapłaty obligatoryjnie należy uwzględnić życzenia sprzedającego. Płatność może być zasadniczo dokonana gotówką u sprzedającego (przy zachowaniu każdorazowo obowiązującej górnego limitu dla płatności gotówkowych), poprzez konto serwisowe Centrum SerwisowegoCARTVAll4you lub w formie finansowania przez odpowiedni bank.
  Kupujący zapewnia, że osiągalny jest przez cały rok w zwyczajowych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 17:00. W przypadku nieobecności, kupujący zobowiązany jest ew. do wyznaczenia swojego reprezentanta do kontaktów z GSTV.
 1. Oferentowi wiadome jest, że składane przez niego oferty kupna służą w szczególności do określenia wartości pozostałej. Pod tym względem spółka GSTV zdana jest na to, że przyjęte oferty realizowane mogą być za największą wylicytowaną cenę. O ile oferent – nie odbierając pojazdu i/lub nie dokonując zapłaty ustalonej ceny kupna – naruszy swoje umowne zobowiązania, GSTV uprawniona jest do wypłacenia właścicielowi pojazdu kwoty różnicy, powstałej wskutek ponownego wystawienia pojazdu lub jego sprzedaż w inny sposób, jak również do dochodzenia od oferenta odszkodowania w tej samej wysokości. W szczególności GSTV uprawniona jest do zapłacenia sprzedającemu ustalonej ceny kupna i nakazania mu scedowania na GSTV jego roszczeń odszkodowawczych. Uprawnienie takie obowiązuje także w zakresie płatności kosztów postojowych, powstałych z winy składającego ofertę kupna.

 

§ 6 Obowiązki i zakres odpowiedzialności spółki GSTV 

 1. Dane, przekazane GSTV przez wystawcę, spółka umieści w banku danych giełdy wartości pozostałej. Zobowiązanie takie nie będzie obowiązywać, jeżeli GSTV wiadome będzie, że dane do wystawienia obciążone są prawami osób trzecich lub też są sprzeczne z innymi przepisami ustaw i nakazami/postanowieniami administracyjnymi.
 2. GSTV jest zobowiązana do pozostawienia danych w banku giełdy do momentu upływu terminu ważności oferty.
 3. Po upływie okresu ważności oferty GSTV skieruje otrzymane oferty kupna do wystawcy.
 4. Odpowiedzialność spółki GSTV ograniczona jest do spraw związanych z działaniem z premedytacją oraz rażącą niedbałością, z wyłączeniem szkód na ciele, zdrowiu lub zagrożenia dla życia. Odpowiedzialność GSTV jest wykluczona w przypadku – powstałych wskutek nieznacznego niezachowania należytej staranności – naruszeń obowiązków umownych, które to naruszenie nie stanowi zagrożenia dla realizacji umowy. Wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego, przy czym w takiej sytuacji odpowiedzialność ograniczona jest do przewidywalnej, typowej dla umów, bezpośredniej szkody o przeciętnym wymiarze.
 5. Odpowiedzialność GSTV jest wykluczona w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności transmisji danych lub w przypadku jej ograniczenia przez dostawcę usług internetowych.
 6. Spółka GSTV nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych przekazanych przez wystawców lub za brak obciążeń tych danych prawami osób trzecich. Powyższe nie obowiązuje w sytuacji, w której APE posiada wiedzę, że przekazane przez wystawcę dane są fałszywe lub naruszają prawa osób trzecich.

 

§ 7 Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie oraz tymczasowe zawieszenie umowy

 1. Stosunek umowny zawarty pomiędzy użytkownikiem a GSTV nie jest ograniczony czasowo. Stosunek ten zarówno GSTV jak i jej partner umowy wypowiedzieć mogą – bez podania przyczyn – z zachowaniem terminu 6 tygodni ze skutkiem na koniec danego kwartału. Dla swej skuteczności wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. Powyższe nie narusza prawa do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu.
 2. W przypadku poważnego naruszenia umowy, GSTV uprawniona jest – w zależności od własnego wyboru – do tymczasowego wykluczenia użytkownika z uczestnictwa w systemie CARTV lub do wypowiedzenia stosunku umownego w trybie natychmiastowym.
  Poważne naruszenie umowy ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach:
  a) użytkownik zalega z płatnością wymagalnych kwot i mimo stosowych upomnień i wyznaczenia terminu nie dokonuje płatności;
  b) użytkownik uzależnia odbiór pojazdu i/lub płatności ceny kupna-sprzedaży – w całości lub w części od dodatkowych negocjacji w zakresie ceny, mimo, że nie posiada on praw do obniżenia ceny, jak również w przypadku, w którym odmawia on odbioru pojazdu;
  c) użytkownik nie przejął pojazdu w uzgodnionym terminie odbioru, nie zapłacił ceny kupna-sprzedaży w terminie, a upomnienie z wyznaczonym mu terminem nie odniosło skutku;
  d) w stosunku do majątku użytkownika otwarte złożony został wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego, a wniosek ten nie został wycofany w ciągu miesiąca od daty jego złożenia;
  e) użytkownik podał fałszywe dane przy składaniu wniosku o dopuszczenie do serwisów i usług lub
  f) użytkownik w inny sposób na tyle poważnie naruszy postanowienia umowy, że nie należy oczekiwać, iż GSTV będzie mogła kontynuować stosunek umowny do dnia upływu terminu wypowiedzenia.

3. W sytuacji, w której użytkownik złożył oferty a termin ważności oferty lub związania ofertą wykracza poza datę ustania stosunku umownego, użytkownik zobowiązany jest do  spełnienia wynikających z tego stanu rzeczy obowiązków.
4. Powyższe nie ma wpływu na ewentualne roszczenia odszkodowawcze.

 

§ 8 Warianty dostępu i usługi GSTV 

 1. CARTV SKY
  a) GSTV odda do dyspozycji CARTV SKYwszystkie dane oraz obiekty. Użytkownik będzie się łączył z internetem za pomocą swoich danych dostępu, które zostaną mu przesłane      bezpłatnie drogą mailową.
  b) Uruchomienie CARTV SKY ma miejsce na własne ryzyko. Użytkownik sam jest odpowiedzialny za wystarczające połączenie internetowe.
  c) Bez wyraźnej zgody GSTV użytkownik nie może przekazać lub sprzedać osobom trzecim swoich danych dostępu.
 2. CARTV-MobileSKY
  a) Alternatywnie użytkownik może pobrać sobie aktualną wersję aplikacji MobileSKY lub korzystać z niej online w przeglądarce. W zakresie instalacji użytkownik skorzystać może z bezpłatnej linii serwisowej. Dane dostępu do CARTV MobileSKY – na życzenie – zostaną przekazane użytkownikowi drogą mailową.
  b) Aktualizacja oprogramowania jest dla użytkownika bezpłatna.
  c) Instalacja i uruchomienie ma miejsce na własne ryzyko. Użytkownik sam jest odpowiedzialny za wystarczające połączenie internetowe.
  d) Bez wyraźnej zgody GSTV użytkownik nie może przekazać lub sprzedać oprogramowania i danych dostępu osobom trzecim.

 

§ 9 Płatności 

 1. Rachunki od spółki GSTV są natychmiast wymagalne i płatne bez odliczeń, z wyjątkiem sytuacji w której strona umowy udzieliła polecenia zapłaty SEPA; w przypadku udzielenia takiego polecenia zapłaty, GSTV ściągnie wymagalne wierzytelności po zaistnieniu ich wymagalności.
 2. Jeżeli pobranie z konta nie zostanie zrealizowane ze względu na brak środków na tym koncie lub z innych powodów, za które GSTV nie ponosi odpowiedzialności, powstałe koszty (opłaty za obciążenie zwrotne) poniesie dana strona umowy. Dalsze korzystanie z serwisów oraz usług GSTV będzie niemożliwe do momentu zapłacenia zaległych wierzytelności.
 3. Blokada ta zostanie niezwłocznie zniesiona, gdy użytkownik wypełni ciążące na nim obowiązki lub też udokumentuje ten fakt okazując odpowiednie dokumenty (wyciągi z konta, poświadczenia płatności itp.). W przypadku powtórzenia się takiej sytuacji lub w innych poważnych przypadkach ponowne dopuszczenie do serwisów i usług będzie niemożliwe.
 4. W przypadku opóźnienia w płatności strona umowy zapłaci GSTV odsetki ustawowe za opóźnienie w wys. wynikającej z art. 481 kc.
 5. W przypadku, w którym u strony umowy powstało opóźnienie w płatności, wszystkie zaległe wierzytelności GSTV są natychmiast wymagalne.
 6. W przypadku, w którym doszłoby do pogorszenia się stosunków majątkowych strony umowy w sposób zagrażający roszczeniom GSTV, spółka ta uprawniona będzie do zażądania zapłaty z góry lub też do zażądania odpowiedniego zabezpieczenia. Powyższa zasada obowiązuje także wówczas, gdy spółka GSTV dopiero w późniejszym terminie dowie się o okolicznościach istniejących przed zawarciem Umowy. W sytuacji, w której – mimo upomnienia oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego – nie doszło do zapłaty zaliczki lub zabezpieczenia, GSTV jest uprawniona do odstąpienia od umowy lub do żądania odszkodowania w wyniku niewykonania umowy.

 

§ 10 Import, eksport oraz korzystanie z oprogramowania 

Strona umowy jest wyłącznie odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów odpowiednich ustaw oraz innych postanowień odnoszących się do jej praw do importu, eksportu oraz korzystania z oprogramowania.   

 

§ 11 Odmowa wykonania świadczenia, potrącenie/wyrównanie, zastrzeżenie prawa do odstąpienia od umowy 

Istotne pogorszenia się sytuacji majątkowej strony umowy, powstałe po nawiązaniu stosunków handlowych lub ujawnione spółce GSTV po nawiązaniu tych stosunków, uprawnia GSTV do odmowy świadczenia/usługi, w tym szczególnie do wykluczenia strony umowy z udziału w CARTV. Strona umowy ma możliwość zapobieżenia temu wykluczeniu oraz stworzeniu zagrożenia dla realizacji celu umowy poprzez złożenie odpowiedniego zabezpieczenia. Ta sama zasada obowiązuje, gdy strona umowy nie zrealizuje nałożonych na nią obowiązków wobec osób trzecich w związku z serwisami oraz usługami GSTV, np. w zakresie płatności i terminowego odbioru nabytych pojazdów. W przypadku, w którym strona umowy – w odpowiednim terminie – nie złoży żądanego zabezpieczenia, GSTV uprawniona będzie do odstąpienia od umowy. Wyklucza się wyrównanie roszczeń strony umowy z roszczeniami wzajemnymi (potrącenie), o ile roszczenia te nie zostały uznane jako bezsporne lub prawomocnie zasądzone. Wyklucza się dochodzenie prawa do zatrzymania przez stronę umowy z wyjątkiem sytuacji, w której dochodzenie takie wynika z tego samego stosunku umownego, roszczenia wzajemne są bezsporne lub też zostały zasądzone prawomocnie.

 

§ 12 Gromadzenie danych z uwzględnieniem obowiązku ich ochrony 

Spółka GSTV gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z brzmieniem postanowień krajowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dane osobowe gromadzone są w celu stworzenia, realizacji i zakończenia stosunku umownego jedynie wówczas, gdy jest to konieczne. W zależności od celu ich wykorzystania chodzi tu o następujące rodzaje danych: dane ofertowe, umowne, adresowe i kontaktowe, a także dane dotyczące płatności. Z przyczyn technicznych może okazać się konieczne zgromadzenie danych na serwerze innej spółki należącej do grupy CARTV. W ramach tworzenia, realizacji oraz zakończenia stosunku umownego powstać może konieczność przekazania danych osobom trzecim, będącym stronami umów, zawartych przez GSTV (np. bankom). Przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych ma miejsce wyłącznie na terenie Polski lub innego państwa członkowskiego UE. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych. Pozostałe dane dotyczące postanowień RODO w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej: https://www.CARTV.eu/pl/kontakt/ochrona-danych-osobowych/

 

§ 13 Właściwość sądu 

Sądem rzeczowo i miejscowo właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Oddziału spółki GSTV w Polsce (tj. właściwy sąd w Warszawie) lub właściwy sąd w Szczecinie. Jednocześnie spółka GSTV jest upoważniona do dochodzenia roszczeń według właściwości ogólnej.

 

§ 14 Zastosowane prawo 

Stosunek umowny, istniejący pomiędzy GSTV a każdorazowym partnerem umowy podlega polskiemu z wykluczeniem wszelkich bilateralnych lub multilateralnych umów dotyczących zakupu rzeczy ruchomych (w szczególności z wykluczeniem Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów z dn. 11.04.1980 r. (CISG).     

Poniższe OWH obowiązują od dn 01.09.2018 r.

Close