Impresum

CARTV s.r.o.

Námestie 1. mája 17
811 06 Bratislava
+421 (2) 57 282 500

info@cartv.eu
cartv.eu

Konateľ
Philip Vondrak

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, pod zložkou č. 171806/B, oddiel Sro

Obsah na našich webových stránkach bol zostavený s veľkou pozornosťou. Napriek tomu, nie je možné úplne vylúčiť chyby. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť  a úplnosť poskytovaných informácií. To isté platí aj pre obsah webových stránok uvedených prostredníctvom odkazov.
Za obsah stránok tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V žiadnom prípade nebudeme zodpovední za akékoľvek škody vyplývajúce z používania našich webových stránok, alebo s nimi súvisiace, pokiaľ nie je úmysel alebo hrubá nedbalosť na našej strane. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ušlý zisk.

Copyright Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Sťahovanie obrázkov, grafiky a textov v celku alebo z časti, je zakázané. Zakazuje sa použitie obrázkov, grafiky alebo textu, ich sprístupnenie tretím stranám, reprodukcia, zmena alebo iné použitie, ak nebol vopred udelený výslovný súhlas Global Sevices a.s.. Táto webová stránka obsahuje aj údaje, ktorých autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, sú vyhradené pre tých, ktorí ich poskytli.

 

CARTV GmbH

Bayerwaldstraße 9
D-81737 München

+49 (89) 630 209 -0

info@cartv.eu
www.cartv.eu

Konateľ
Thorsten Böhm, Peter Blstak

Obchodný register: Amtsgericht München
Registračné číslo: HRB 88 498

IČO DPH: DE 129286896

 

CARTV Service Partner GmbH

Bayerwaldstraße 9
D-81737 München
+49 (89) 630 209 -701
info@cartv.eu
www.cartv.eu

Konateľ
Thorsten Böhm, Peter Blstak

Obchodný register: Amtsgericht München
Registračné číslo: HRB 247 421

IČO DPH: DE 323058914

 

Photos copyright https://www.stocksy.com, https://stock.adobe.com, https://www.istockphoto.com

Close